Algemene voorwaarden

Boardsort.nl, onderdeel van “Servicebedrijf Dick Bouwmeester”, is een onderneming met als bedrijfsactiviteit het verzamelen van pc-onderdelen voor recycling.

Algemeen

1. Alle overeenkomsten met Boardsort.nl zijn uitsluitend onderworpen aan de navolgende voorwaarden. Afwijkende en aanvullende voorwaarden gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Boardsort.nl schriftelijk zijn aanvaard. Met het geven van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever de navolgende voorwaarden.

2. Boardsort.nl stelt haar algemene voorwaarden via de website beschikbaar aan de opdrachtgever.

Offertes en totstandkoming

1. Alle offertes, hoe ook genaamd, door Boardsort.nl zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens.

2. Een door Boardsort.nl aan opdrachtgever uitgebrachte offerte is slechts geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien geen termijn is genoemd, vervalt de offerte na vier weken.

Voorwaarden insturen pc-onderdelen voor recycling.

1. Boardsort.nl verzamelt pc-onderdelen voor recycling.

2. Boardsort.nl stelt opdrachtgever aansprakelijk voor gevolgschade indien onjuiste onderdelen worden ingestuurd die niet overeenkomen met de pc-onderdelen die op de website staan tenzij anders is overeengekomen.

3. Ingestuurde pc-onderdelen worden eigendom van Boardsort.nl op het moment na aanvaarding. De aanvaarding geschiedt na ontvangst. Na ontvangst bepaalt boardsort.nl de waarde van de pc-onderdelen voor de opdrachtgever.

Voorwaarden opkopen pc-onderdelen

1. De deļ¬nitieve aanvaarding van pc-onderdelen gebeurt altijd en uitsluitend op basis van nacalculatie, beoordeling of inspectie na in ontvangstname.

2. Nacalculatie, inspectie en beoordeling gebeurt uitsluitend op pc-onderdelen door Boardsort.nl. Hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

3. Boardsort.nl blijft eigenaar van de pc-onderdelen.

Voorwaarden sorteren en waarderen pc-onderdelen

1. De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat Boardsort.nl kan beschikken over de voor uitvoering van het werk eventuele benodigde gegevens van de opdrachtgever.

2. Boardsort.nl spant zich ervoor in de opdracht naar beste vermogen uit te voeren. Zij kan echter nimmer gehouden worden een opdracht uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Kosten die voortvloeien uit een bevoegdheid of verplichting in gevolge van wet- en regelgeving, die redelijkerwijs bij het aangaan van de overeenkomst niet voorzien waren, kunnen door Boardsort.nl in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.

3. Boardsort.nl behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de opdracht aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schade-plichtig te zijn en/of zonder dat de opdrachtgever hierdoor het recht heeft de opdracht te annuleren of te (laten) ontbinden.

4. Boardsort.nl bepaalt zorgvuldig de waarde van de pc-onderdelen onafhankelijk van de waarde bepaalt door de opdrachtgever. De door Boardsort.nl bepaalde waarde kan verschillen van de Opdrachtgever. Boardsort.nl behoudt het recht om de waarde te handhaven die hij bepaalt en zal de waarde binnen twee weken vergoeden bij de opdrachtgever. Over de verschillen in de bepaalde waarden van de pc-onderdelen kan geen crrespondentie over plaatsvinden, het is een eenzijdig bepaling van de waarde.
De waarde fluctueert met de tijd en derhalve kan de werkelijke waarde verschillen met de waarde vermeld op de website

5. Bij het verstrekken van een opdracht doet opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van de pc-onderdelen en staan deze ter beschikking van Boardsort.nl.

Voorwaarden sorteren en waarderen pc-onderdelen

1. De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat Boardsort.nl tijdig kan beschikken over de voor uitvoering van het werk benodigde gegevens. Indien geen gegevens zijn bijgesloten, is het niet mogelijk de opdrachtgever te achterhalen en zijn derhalve de ingestuurde pc-onderdelen eigendom van Boardsort.nl zonder dat de opdrachtgever hiervoor een vergoeding heeft ontvangen.

2. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor het goed verpakken van de pc-onderdelen.

3. Boardsort.nl controleert na ontvangst de pc-onderdelen op soort en gewicht en bepaalt de waarde. Deze waarde kan afwijken van wat u op uw pakbon heeft aangegeven. Het is ons recht dat de waarde kan afwijken met de door ons bepaalde waarde. Dit recht is ons voorbehouden en hierover is geen correspondentie mogelijk. Wij retourneren geen onderdelen die niet overeenkomen met de onderdelen vermeld op de website.

4. Boardsort.nl spant zich ervoor in de opdracht naar beste vermogen uit te voeren. Zij kan echter nimmer gehouden worden een opdracht uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Kosten die voortvloeien uit een bevoegdheid of verplichting in gevolge van wet- en regelgeving, die redelijkerwijs bij het aangaan van de overeenkomst niet voorzien waren, kunnen door Boardsort.nl in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.

5. Boardsort.nl behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de opdracht aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schade-plichtig te zijn en/of zonder dat de opdrachtgever hierdoor het recht heeft de opdracht te annuleren of te (laten) ontbinden.

6. Bij het verstrekken van een opdracht doet opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van de pc-onderdelen en staan deze ter beschikking van Boardsort.nl .

Toepasselijk recht

1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of enige overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of ten dele van toepassing zijn, of die naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst ontstaan, zullen worden beslecht door een bevoegd rechter te Haarlem.